Start / Analys / Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner
MDU Kommundemokrati liten

Illustration av Fideli Sundqvist

Sammanfattning

  • Denna rapport syftar till att öka förståelsen för om och i så fall hur kinesiska påverkansoperationer påverkar demokratin i svenska kommuner. För att identifiera vilka kommuner som är mest sårbara för otillbörlig kinesisk påverkan kartläggs lokala kontaktytor mellan Sverige och Kina. Därefter beskrivs kända exempel på kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i kommunrelaterad verksamhet.
  • Det finns relativt omfattande lokala kontaktytor mellan Sverige och Kina inom bland annat det politiska, akademiska och ekonomiska området. I Västsverige och särskilt i Göteborg är de ekonomiska kontaktytorna mellan Sverige och Kina särskilt stora. Dessa relationer kan skapa ett beroende som gör att vissa kommuner i Västsverige blir mer sårbara för kinesiska påverkansoperationer.
  • Av rapporten framgår det att Kina utövar ett reellt om än begränsat inflytande på demokratin i svenska kommuner. Flyktingspionage, hot mot lokala politiska aktörer och kontroll av utbildning i kinesiska utgör exempel på otillbörlig påverkan som riskerar att skada Sveriges demokratiska kärna, den elektorala demokratin.
  • Genom industrispionage, inhämtning av känsliga personliga data samt informationspåverkan finns risk för att Kina även skadar värden som betonas inom liberal och deliberativ demokrati. Eftersom de kinesiska påverkansoperationernas fokus riktas mot den kinesiska diasporan i Sverige finns det slutligen risk för att den politiska aktiviteten hos denna grupp minskar vilket kan skada Sveriges politiska jämlikhet.
  • I rapporten anförs ett antal policyrekommendationer som syftar till att minska kommunernas sårbarhet för denna typ av otillbörlig kinesisk påverkan:

(1) De lokala ekonomiska kontaktytorna mellan Sverige och Kina bör kartläggas ytterligare

(2) Kunskapen om omfattningen av självcensur i Kinarelaterade frågor bland lokala svenska samhällsaktörer bör förbättras.

(3) Förståelsen för hur otillbörlig kinesisk påverkan drabbar den kinesiska diasporan i Sverige bör förstärkas.

(4) Kännedom om konsekvenserna av att använda kinesisk teknik
inom kommunal verksamhet bör stärkas ytterligare.

(5) Kommunikativa aktiviteter för att sprida kunskap om kinesiska påverkansoperationer bör anordnas.

Om författarna