Start / Analys / Ro med kommunistpartiets åror: en granskning av den kinesiska medienärvaron i Sverige
China Hong Kong

ANDY WONG/AP/TT

Sammanfattning

  • Föreliggande rapport syftar till att öka förståelsen för hur kinesiskspråkiga diasporamedier påverkas av kommunistpartiet att sprida dess narrativ i Sverige. Kartläggningen identifierar organisatoriska kopplingar mellan kommunistpartiets enhetsfrontsnätverk och diasporamedierna. Dessa innefattar exempelvis påverkan genom anordnande av statliga medieforum, sponsring av resor och utbildningar för journalister, samt gratis tillhandahållande av redaktionellt nyhetsmaterial.

  • I Sverige finns fyra diasporamedier – Green Post, Chinese Online, Nordic Chinese Times, Nordic Chinese Newspaper – och presscentret Nordic International News Center. Enligt medierna själva har deras respektive hemsidor mellan 3000 och 10,000 läsare per dag. Den huvudsakliga målgruppen utgörs av kinesisktalande i Sverige och Norden, men det arrangeras även aktiviteter ämnade för en icke kinesisktalande publik.

  • Samtliga diasporamedier följer en partivänlig linje och har ingått samarbeten med kinesiska stats- och partiägda mediebolag om syndikering av nyheter. Samarbeten förekommer även med kinesiska partiorganisationer och diasporaorganisationer med koppling till kommunistpartiet. Medierna förefaller även ha nära kontakt med den kinesiska ambassaden i Sverige och återpublicerar ofta dess nyheter. Ambassaden betalar åtminstone ett av medierna för sådan publicering.

  • Det är angeläget att höja kunskapen om partiets påverkan på diasporamedier för att förhindra att svenska myndigheter och organisationer oavsiktlig sprider partiets narrativ. I Sverige har exempelvis en av de kinesiska medieaktörerna arrangerat fotoutställningar om Xinjiang som sprider kinesiska myndigheters narrativ om regionen – där det enligt Förenta nationerna pågår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Utställningarna har bland annat möjliggjorts genom att studieförbundet ABF upplåtit sina lokaler och 2021 inkluderades utställningen även i kultursatsningen Kulturnatt Stockholm, finansierad av Stockholms stad.

Baserat på rapportens resultat presenteras följande policyrekommendationer:

  1. Stärk kunskapen inom svenska myndigheter, kommuner och regioner och i civilsamhället om hur kommunistpartiet arbetar strategiskt för att påverka diasporan och diasporamedier.
  2. Se över processer för granskning och uppföljning hos myndigheter, förvaltningar, studieförbund och liknande resursförmedlande organisationer för att säkerställa att kommunistpartiets budskap inte oavsiktligt sprids i Sverige.
  3. Se över existerande regelverk kring utländskt ägande av medier i Sverige. Återuppta frågan om huruvida medier bör ingå i den granskningsmekanism för utländska direktinvesteringar som förväntas träda i kraft under 2023.
  4. Undersök behovet av att upprätta en strategi för hur diasporajournalistik fri från kommunistpartiets påverkan kan stöttas, samt hur mer nyhets- och samhällsinformation kan tillgängliggöras på kinesiska och hur den ska nå ut till berörda målgrupper.
  5. Studera eventuella effekter av kommunistpartiets och diasporamediernas påverkan på diasporan.

Om författaren

Relaterade inlägg