Start / Analys / Kommunistpartiets 20:e nationella kongress: Xi Jinping stärker sitt grepp om Kina

Patrik Andersson
Björn Cappelin
Björn Jerdén
Denis Korneev
Frida Lindberg
McKenzie Linden
Hillevi Pårup
Tommy Shih
Erika Staffas Edström
Gustav Sundqvist

China Party Congress

Ng Han Guan/AP TT

Sammanfattning

  • Kommunistpartiets nationella kongress är den viktigaste händelsen i Kinas politiska kalender. Under kongressen tillsätts Kinas högsta politiska ledarskap och partiets och landets övergripande politiska riktning under den kommande femårsperioden fastställs.
  • I samband med den 20:e kongressen i oktober 2022 säkrade Xi Jinping som väntat en historisk tredje mandatperiod som partiets generalsekreterare – Kinas högsta politiska ämbete. Mer överraskande var i vilken utsträckning han lyckades utmanövrera konkurrerande falanger och fylla viktiga maktpositioner med sina lojala protegéer. Även kommunistpartiets stadgar har reviderats för att befästa Xis maktposition inom partiet och hans politiska idéer som vägledande för Kinas utveckling.
  • Under kongressen signalerades fortsatt politisk styrning av ekonomin, bland annat genom att betona vikten av att uppnå ”gemensamt välstånd” för det kinesiska folket och att reglera ackumulation av förmögenheter. Vidare var ”högkvalitativ tillväxt” ett återkommande begrepp – en möjlig signal om att Kina går in i en period av lägre ekonomisk tillväxt. Samtidigt upprepades kommunistpartiets ambitioner att minska Kinas beroende av omvärlden, delvis genom ökade investeringar i forskning, teknologi och innovation.
  • Xi Jinping bekräftade att Kinas strikta nolltoleranspolitik mot covid-19 ligger fast. Dock fick pandemiåtgärderna förhållandevis lite utrymme under kongressen, vilket skulle kunna underlätta en kursändring under åren framöver. Trots hård censur förekom utbredd kritik av pandemipolitiken på kinesisk social media under upptakten till kongressen.
  • Under kongressen framkom en mer pessimistisk syn på omvärldssituationen än tidigare. Kinas ledning ser framför sig en osäkrare framtid för landet med fler utmaningar och risker. Därtill presenterades en hårdare ton mot Taiwan än under tidigare kongresser, sannolikt kopplat till den senaste tidens ökade spänningar.

Partikongressens roll i Kinas politiska system

Det kinesiska kommunistpartiets (KKP) nationella partikongress, som äger rum i Folkets stora sal i Peking, utgör den viktigaste händelsen i Kinas politiska kalender. Sedan 1977 hålls partikongressen under hösten vart femte år och pågår i regel en vecka.[1] Vid kongressen fastställs partiets och landets politiska riktning för de kommande fem åren och det högsta ledarskapet inom partiet tillsätts. Partiet utvärderar också sitt arbete under de gångna fem åren och reviderar partistadgarna.[2] Kina är en så kallad partistat där KKP är sammanvävt med, men alltid överordnat, staten. Det är viktigt att betona skillnaden mellan partikongressen och den nationella folkkongressen, som fungerar som den kinesiska statens parlament och traditionellt äger rum varje vår.[3]

Partikongressen den 16–22 oktober 2022 var den 20:e i ordningen sedan KKP:s grundande 1921. De 2296 delegaterna representerar samtliga nivåer inom partiets hierarkiska struktur.[4] Trots att partikongressen är KKP:s högsta beslutande organ är det ett iscensatt evenemang.[5] Beslut, uttalanden och tillsättningar av ledarskapsposter som presenteras har, efter omfattande förhandlingar bakom stängda dörrar, bestämts sedan tidigare.[6]

Under kongressen utses centralkommittén, som har omkring 200 ledamöter med rösträtt och omkring 170 suppleanter. Centralkommittén är partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna och sammanträder i regel drygt en gång per år. Direkt efter kongressen håller den nya centralkommittén sitt första plenarsammanträde och väljer ledamöter till politbyrån, vilket är partiets verkställande organ och som för tillfället har 24 ledamöter. Därtill väljs även politbyråns ständiga utskott, som nu har sju ledamöter och utgör politbyråns toppskikt.[7] Centralkommittén utser också en av ledamöterna i politbyråns ständiga utskott till partiets generalsekreterare, Kinas högsta politiska position. Därutöver tillsätter centralkommittén den centrala militärkommissionen, Kinas högsta militära ledning, samt den centrala kommissionen för disciplininspektion, som upprätthåller ideologisk renlärighet och god vandel inom partiet.[8]

Kongressen fastställer också KKP:s politiska riktning för åren framöver. Detta sker framför allt genom revideringar av partiets stadgar och en politisk rapport från den avgående centralkommittén som levereras av generalsekreteraren.[9] Beslutsfattandet inom KKP är i hög grad institutionaliserat och det finns en tydlig hierarki i auktoritet mellan olika dokument och uttalanden.[10] Inom denna ordning har partiets stadgar högst ställning följt av den politiska rapporten.[11] Genom dessa dokument ger partiets centralkommitté ”strategisk vägledning” som andra delar av KKP, den kinesiska staten och samhället måste förhålla sig till när olika politikområden utvecklas.

Kinas nya ledarskap: Full pott för Xi Jinping

På den 20:e partikongressens sista dag den 22 oktober utsågs en ny centralkommitté. Dagen därpå, vid den nyvalda centralkommitténs första plenarsammanträde, utsåg denna i sin tur politbyrån och dess ständiga utskott samt partiets generalsekreterare. Centralkommittén utnämnde också ledamöterna och ledarna för partiets centrala militärkommission och centrala sekretariat, samt de ledande positionerna inom centralkommissionen för disciplininspektion.

Under de senaste decennierna har kommunistpartiet präglats av en stundtals öppen maktkamp mellan olika falanger och grupperingar, där intensiva förhandlingar och kohandel ofta förekommit. De olika grupperingarna har letts av såväl aktiva som pensionerade ledare, där de senare genom sina personliga nätverk av vänner och protegéer utövat makt långt efter det att de lämnat sina formella ämbeten. Vid den 20:e partikongressen verkar dock Xi Jinping haft näst intill total kontroll över personutnämningarna. Förutom att han själv säkrade en historisk tredje mandatperiod som generalsekreterare fyllde han politbyråns ständiga utskott med sina mest lojala gunstlingar.[12] Xi har lyckats utmanövrera den tidigare inflytelserika partifalang - bestående av bland andra Li Keqiang (李克强), Wang Yang (汪洋) och Hu Chunhua (胡春华) - som varit förknippad med tidigare generalsekreteraren Hu Jintao (胡锦涛)Gemensamt för medlemmarna av denna falang är deras bakgrund inom Kinas kommunistiska ungdomsförbund.

Hu Jintao själv blev under kongressens avslutande dag eskorterad från podiet i Folkets stora sal under oklara former. Enligt den officiella nyhetsbyrån Nya Kina lämnade Hu sammanträdet av hälsoskäl.[13] Oavsett anledning så har många tolkat episoden som förödmjukande för Hu och ytterst symboliskt för kongressens utfall. 

Centralkommittén

Den nya centralkommittén består av 205 ordinarie ledamöter och 171 suppleanter.[14] Av de ordinarie ledamöterna är enbart 11 kvinnor (runt 5 procent).[15] Nuvarande premiärminister Li Keqiang finns inte med i den nya centralkommittén, vilket inte var helt oväntat men samtidigt inte självklart. Premiärministerposten är enligt Kinas konstitution begränsad till två mandatperioder på fem år och Li hade redan under våren 2022 indikerat att han skulle kliva ned från posten vid Kinas nästa folkkongress våren 2023.[16] Med sina 67 år var Li dock ung nog att få förnyat medlemskap i centralkommittén enligt en informell regel kring pensionsålder. Enligt den går ledamöter som hunnit fylla 68 år i pension, medan de under 68 år får sitta ytterligare en femårsperiod – den så kallade “sju-upp, åtta-ned”-regeln (七上八下).[17] Oavsett om Li gick i pension frivilligt eller inte så gav hans utträde Xi Jinping möjligheten att utse en premiärminister som står honom själv närmare, både relationsmässigt och idémässigt. 

Mer förvånande var att Wang Yang – rankad fyra i det avgående ständiga utskottet – inte fick förnyat medlemskap i centralkommittén trots att han bara suttit en mandatperiod och trots att han också är under 68 år. Många bedömare höll Wang som trolig ersättare för Li Keqiang som premiärminister. Wang anses liksom Li tillhöra ”ungdomsförbundsfalangen” och hans bortfall innebär att Xi kunde placera ytterligare en av sina närmaste protegéer i det ständiga utskottet.  Ungdomsförbundsfalangen är nu kraftigt decimerad; uppskattningar tyder på att dess totala representation bland centralkommitténs ordinarie ledamöter har minskat med två tredjedelar sedan den förra kongressen.[18]

Politbyrån, dess ständiga utskott och generalsekreteraren

Som ett resultat av att Xi Jinping säkrade en tredje mandatperiod som KKP:s generalsekreterare övergavs även den informella regeln att uppdraget är begränsat till två mandatperioder. Många bedömare anser att denna norm, vilken etablerades under decennierna efter envåldshärskaren Mao Zedongs (毛泽东) frånfälle, lett till mer förutsägbara och stabila ledarskapsskiften i Kina.[19] Inför partikongressen fanns många indikationer på att Xi skulle fortsätta som generalsekreterare. Xi hade till exempel undvikit att befordra en påtänkt efterträdare till det ständiga utskottet för att en sådan skulle kunna förberedas för rollen som generalsekreterare.

Dessutom togs mandatbegränsningen för presidentposten bort från Kinas konstitution 2018.[20] Detta tolkades redan då som att Xi avsåg att sitta kvar som generalsekreterare eftersom generalsekreteraren sedan 1990-talet också innehaft presidentposten, med fördelen att denne då kan presenteras i internationella sammanhang som ”Kinas president”. Xi Jinping blev även i samband med kongressen återigen utsedd till ordförande för KKP:s centrala militärkommission, en post som gör honom till högsta befälhavare över Folkets befrielsearmé, Kinas militär.

Den nya politbyrån består av 24 ledamöter, en minskning med en ledamot jämfört med den avgående politbyrån. Mest överraskande är att Hu Chunhua – som likt Li Keqiang och Wang Yang är förknippad med ungdomsförbundsfalangen och som många bedömare såg som trovärdig kandidat för premiärministerposten – inte fick förnyat medlemskap (även om han behöll sin plats i centralkommittén). Hu Chunhua sågs länge som en potentiell framtida efterträdare till Xi Jinping.[21] Så länge Xi är generalsekreterare är det nu osannolikt att Hu Chunhua kan avancera ytterligare i partiet. 

Utnämningarna till centralkommittén och politbyrån innebär ett avvikande från, eller åtminstone ett i hög grad selektivt tillämpande av, de normer som anses ha reglerat tillsättningar av ämbeten sedan 1990-talet. För första gången på 25 år inkluderades inte någon kvinna i politbyrån. Dessutom blev utrikesminister Wang Yi (王毅) befordrad till politbyrån – trots att han är 69 år och enligt “sju-upp, åtta-ned”-regeln borde gått i pension. Han väntas ersätta Yang Jiechi (杨洁篪) som föreståndare för den centrala utrikeskommissionens generalkontor, KKP:s huvudsakliga utrikespolitiska organ som är överordnat Kinas utrikesministerium. Generalen Zhang Youxia (张又侠), som återigen utsågs till vice ordförande i KKP:s centrala militärkommission, blir med sina 72 år den äldste ledamoten i centralkommittén. Zhang tros genom familjeband stå Xi Jinping nära och hans fortsatta uppdrag gör också att Xi inte sticker ut som den äldste ledamoten av centralkommittén.  

Sju ledamöter utsågs till det ständiga utskottet som alltså behöll samma storlek som tidigare. Av dessa var fyra nya på posten: Li Qiang (李强), Cai Qi (蔡奇), Ding Xuexiang (丁薛祥) och Li Xi (李希). Samtliga fyra står nära Xi Jinping. Mest förvånande var att Li Qiang befordrades till det ständiga utskottet och därtill som nummer två i rang – och därmed blir trolig efterträdare till posten som Kinas premiärminister. Li har nära band till Xi från tiden då de arbetade tillsammans i provinsen Zhejiang i mitten av 2000-talet, men många bedömare trodde att hans ifrågasatta pandemihantering som Shanghais partisekreterare våren 2022 skulle kosta honom en plats i det ständiga utskottet.[22] Att Li ändå blev befordrad och dessutom ser ut att bli premiärminister är en indikation på att Xi utövat näst intill oinskränkt kontroll över utnämningar. Det utmanar också idén om att kinesiska ledare utses genom objektiva, meritokratiska kriterier snarare än falangtillhörlighet.[23]

Vilka är medlemmarna av politbyråns ständiga utskott?

Xi Jinping (习近平)

Xi, född 1953, får en tredje mandatperiod som KKP:s generalsekreterare. Han är också ordförande i KKP:s centrala militärkommission och Kinas president. Vidare är Xi ordförande för flera av de centrala kommissioner som upprättats under centralkommittén för att samordna och underlätta genomförandet av partiets politik. Xi var medlem i politbyråns ständiga utskott under Hu Jintaos andra mandatperiod mellan 2007 och 2012 där han tillsammans med Li Keqiang förbereddes för rollen som framtida ledare.[24]

Li Qiang (李强)

Li, född 1959, var mellan 2017 och 2022 partisekreterare i Shanghai och är en av Xi Jinpings mest betrodda protegéer. De arbetade nära varandra i Zhejiangprovinsen mellan 2004 och 2007, när Xi var partisekreterare för Zhejiangs provinskommitté och Li var generalsekreterare för samma kommitté. Som andrerankad i det ständiga utskottet väntas Li ta över posten som premiärminister våren 2023.[25]

Zhao Leji (赵乐际)

Zhao, född 1957, får en andra mandatperiod i det ständiga utskottet. Zhao var mellan 2017 och 2022 sekreterare för centralkommissionen för disciplininspektion. Zhao har likt Xi rötter i Shaanxiprovinsen och de tros ha nära band till varandra.[26] Zhaos rang som nummer tre i partihierarkin tyder på att han efterträder Li Zhanshu som ordförande för den nationella folkkongressens ständiga utskott våren 2023.

Wang Huning (王沪宁)

Wang, född 1955, behöll sin plats i politbyråns ständiga utskott. Wang har beskrivits som KKP:s främste partiideolog och anses ligga bakom många av de centrala ideologiska teman och begrepp som kännetecknat både Xi Jinpings och Hu Jintaos styre.[27] Wang var mellan 2017 och 2022 förste sekreterare för KKP:s sekretariat.[28] Som fjärderankad i det ständiga utskottet är det troligt att Wang Huning ersätter Wang Yang som ordförande för det kinesiska folkets politiska rådgivande konferens. 

Cai Qi (蔡奇)

Cai, född 1955, är nuvarande partisekreterare i Peking. Cai arbetade under Xi Jinping i Zhejiang när Xi var partisekreterare där. Vid den 20:e partikongressen utsågs Cai till förste sekreterare för KKP:s sekretariat.[29]

Ding Xuexiang (丁薛祥)

Ding, född 1962, är sedan 2017 chef för KKP:s allmänna kontor och fungerar som Xi Jinpings stabschef. Ding har de senaste åren troligen tillbringat mer tid med Xi än någon annan i politbyrån. Ding arbetade också med Xi Jinping i Shanghai under dennes korta period som partisekreterare där 2007.[30]

Li Xi (李希)

Li, född 1956, är nuvarande partisekreterare för Guangdongprovinsen. Li tog vid den 20:e partikongressen över rollen som sekreterare för den mäktiga centralkommissionen för disciplininspektion. [31] Li står nära Xi och deras vänskap och familjeband sträcker sig tillbaka till mitten av 1980-talet.[32]

Partistadgarna befäster Xi Jinpings ställning – men mindre än väntat

Enligt centralkommittén har partistadgarna reviderats för att uppdatera partiets teoretiska grund i enlighet med “nya utvecklingar” inom ”Xi Jinpings tänkande om socialism med kinesiska särdrag för en ny era”.[33] Revisionerna innebär att Xis maktställning befästs ytterligare då det politiska begreppet “två upprätthållanden” (两个维护) skrivs in i stadgarna.[34] Begreppet syftar bland annat till att upprätthålla Xi Jinpings status som partiets så kallade kärna. Historieskrivningen i stadgarna har också uppdaterats för att belysa partiets “hundraåriga kamp” för att förändra det kinesiska folkets framtid och för att fastställa partiets “ursprungliga strävan”, nämligen “att söka lycka för det kinesiska folket och renässans för den kinesiska nationen”.[35] Även andra centrala politiska begrepp från Xi Jinpings senaste mandatperiod skrivs in i partistadgarna. Detta inkluderar “genomgripande folkdemokrati” (全过程人民民主), som började användas 2019 i syfte att framhäva Kinas politiska system som mer inkluderande och demokratiskt än de västerländska flerpartidemokratierna.[36]

Samtidigt uteblev ett antal ändringar som ytterligare skulle ha stärkt Xis ställning. “Två etableringar” (两个确立) – ett begrepp[37] som syftar till att etablera Xi Jinping som partiets kärna och hans politiska idéer som vägledande för partiets utveckling – skrevs inte in. Inför kongressen spekulerades det att Xi kunde få titeln ”folkets ledare” (人民领袖) inskriven i stadgarna – en hederstitel som varit främst förknippad med Mao Zedong. Många antog också att Xis partiteoretiska bidrag från 2017, “Xi Jinpings tänkande om socialism med kinesiska särdrag för en ny era”, kunde förkortas till ”Xi Jinpings tänkande”, något som skulle ha upphöjt hans bidrag till samma status som ”Mao Zedongs tänkande”. Det är okänt om Xi Jinping försökte få igenom dessa ändringar men stötte på motstånd, eller om han inte ansåg att de var nödvändiga. Det går inte heller att utesluta att dessa formuleringar får mer fokus de kommande månaderna och åren för att skrivas in i stadgarna vid nästa partikongress.

Historiska partikongresser

Den första partikongressen 1921 hölls i Shanghai. Under kongressen fastställdes målen och partistadgarna för det nystartade kommunistpartiet.

Den sjunde partikongressen 1945 hölls i slutet av andra världskriget. Mao Zedong framträdde som högsta ledare och ”Mao Zedongs tänkande” blev en hörnsten i partiets ideologi.[38]

På den 12:e partikongressen 1982 introducerade Deng Xiaoping (邓小平) ”socialism med kinesiska särdrag”. Deng proklamerade att Kina behövde bygga en väg mot modernisering som utgick från Kinas verklighet och inte kopierade andra länders erfarenheter.[39] Det nya konceptet innebar ett avsteg från den centraliserade planekonomi som tidigare kännetecknat KKP:s politik och partiet etablerade en mer marknadstillvänd tillväxtmodell.

Hu Jintao efterträdde Jiang Zemin (江泽民) som generalsekreterare under den 16:e partikongressen 2002. En fullkomlig överföring av makt skedde dock inte, eftersom Jiang behöll sin post som ordförande för partiets centrala militärkommission samt fyllde politbyrån och dess ständiga utskott med sina egna allierade. Jiang använde även den politiska rapporten till att lansera en policy som innebar att privata entreprenörer tilläts att bli partimedlemmar, vilket markerade ett ideologiskt skifte.[40]

Under den 17:e partikongressen 2007 inkluderades Hu Jintaos begrepp ”vetenskaplig utvecklingssyn” i partistadgarna, vilket har tolkats som ett försök att komplettera partiets fokus på ekonomisk tillväxt med en tydligare betoning av jämlikhets- och hållbarhetsfrågor.

Upptakten till den 18:e partikongressen 2012 var turbulent. I början av det året utpekades Bo Xilai (薄熙来), medlem i politbyrån och rival till Xi Jinping, för att ha varit inblandad i mordet på en brittisk affärsman. Fallet med Bo synliggjorde omfattande korruption och maktmissbruk, vilket skadade partiets legitimitet.[41] När Xi tog makten initierade han en omfattande kampanj mot korruption, och disciplinära utredningar av partifunktionärer har sedan dess fungerat som en hävstång för att stärka Xis position inom partiet.

Innan den 19:e partikongressen 2017 var Mao och Deng de enda kinesiska ledarna vilkas namn förekom i partistadgarnas lista över grundläggande doktriner. Genom att skriva in ”Xi Jinpings tänkande om socialism med kinesiska särdrag för en ny era” i stadgarna befästes Xis position som Kinas mäktigaste ledare sedan Deng.[42]


En stärkt politisk styrning av ekonomin

I de tillbakablickande delarna av den politiska rapporten till kongressen beskrivs hur Kinas ekonomi utvecklats starkt positivt jämfört med för tio år sedan, när Xi tog över makten.[43] En avgörande framgång under denna period sägs vara åstadkommandet av ett tillstånd av ”förhållandevis välmående” (小康) för folket, som ansågs ha uppnåtts 2021 vid hundraårsminnet av KKP:s grundande. Detta återspeglas också genom att målet att utrota fattigdomen nu tagits bort ur partistadgarna.  

I rapportens framåtblickande delar beskrivs ”gemensamt välstånd” (共同富裕)[44] som en avgörande faktor för Kinas modernisering med målet att tillgodose folkets förväntan om bättre levnadsstandard. Beskrivningen av målet att uppnå ”gemensamt välstånd” ändrades också i partistadgarna. Enligt stadgarna ska partiet verka för att ”gradvis förverkliga gemensamt välstånd för hela folket”. Detta skiljer sig från den tidigare versionen av stadgarna, där formuleringen ”hela folket” saknades, även om de uppdaterade stadgarna precis som tidigare fastslår att vissa människor och regioner måste tillåtas bli rika först.[45]

Som konkreta åtgärder i den politiska rapporten nämns bland annat förbättrade system för inkomstfördelning genom till exempel beskattning, socialförsäkringar och transfereringar. Dessutom uttrycks att medlen för att ackumulera förmögenhet ska vara välreglerade, vilket kan ses som en bekräftelse av målsättningen att sträva efter måttlig rikedom för alla snarare än att bara ett fåtal ska bli rika.[46] Det är första gången partiet talar om reglering av välståndet i denna typ av politiskt dokument, vilket vissa bedömare menar ska ses som en signal om fortsatt aktiva regleringar av det privata näringslivet.[47]

Andra ekonomiska begrepp som fått mycket utrymme under de senaste åren och bereds förhållandevis stor plats i rapporten är ett ”nytt utvecklingskoncept” (新发展理念), ett ”nytt utvecklingsmönster” (新发展格局) och ”högkvalitativ tillväxt” (高质量发展). Begreppen är inte särskilt tydligt definierade, men bedömare menar att de inkluderar åtgärder för att komma till rätta med exempelvis hög skuldsättning, ökande ojämlikhet samt sociala och miljömässiga problem.[48]  Begreppen kan också tolkas som en omskrivning för att Kina nu går in i en  period av lägre tillväxt.

Jämfört med föregångaren från 2017 fäster rapporten större vikt vid Kinas självförsörjning, gällande såväl livsmedel som kritiska insatsvaror, vetenskap och teknologi. Den sedan tidigare fastslagna inriktningen inom industripolitiken och så kallade strategiska framväxande industrier understödjer detta resonemang.[49]

När det gäller öppenhet mot omvärlden framhåller rapporten att det fortsatt är angeläget att förbättra affärsklimatet, att främja ”öppnande med hög standard”, att reducera antalet sektorer som är stängda för internationella investeringar samt att skydda utländska investerares rättigheter.[50] Formuleringarna om handel understryker att utvecklingen av den inhemska ekonomin ska vara i fokus samtidigt som de betonar behovet av ett positivt samspel mellan inhemska och internationella ekonomiska flöden. Det nya politiska begreppet för denna ekonomiska modell, dubbel cirkulation (国内国际双循环), nämns på endast ett ställe i rapporten men inkluderas i partistadgarna.[51]

Sammanfattningsvis är den ekonomiska politiken mindre central än i tidigare kongressrapporter. Vidare befästs den ekonomisk-politiska kursen under Xi Jinpings ledning, det vill säga en allt tydligare politisk styrning av ekonomin.[52] 

Med siktet på världstoppen inom forskning, teknologi och innovation

Rapporten slår fast att Kina ska bli ett av världens mest innovativa länder år 2035.[53] Forskning och teknologi beskrivs som ”primära produktionsfaktorer” för ekonomisk tillväxt, satsningar på talang – det vill säga kompetent arbetskraft inom vetenskap och teknologi - som den ”primära resursen” och innovation som den ”primära drivkraften” för Kinas utveckling.[54] Dessa prioriteringar har varit tydliga under de senaste två årtiondena genom stora investeringar i forskning och utveckling samt i högre utbildning.

I rapporten nämns att Kinas nationella investeringar i forskning och utveckling mellan 2012 och 2021 ökat från 1000 miljarder till 2800 miljarder yuan årligen, vilket innebär att landet i dag rankas näst högst i världen.[55] Kina har också världens största population av forskningspersonal.[56] Rapporten beskriver vidare att resultaten av dessa investeringar nu börjar synas inom grundforskning, teknologi och radikal innovation.[57] Särskilt betonas att avancemang skett inom områden som rymdforskning, kärnkraftteknologi, djuphavs- och gruvforskning, superdatorer, kvantinformation, satellitteknologi, flygplanstillverkning och biomedicin.[58]

Tonvikten på att bygga upp en egen kapacitet inom teknologisk utveckling och innovation är tydlig och har varit framträdande i konflikten med USA. Att döma av tonen i den politiska rapporten kommer forskning, teknologi och innovation i Kina att fortsätta utvecklas i den sedan tidigare utstakade riktningen mot självförsörjning och inåtvändhet.

En dystrare syn på omvärldsläget

Den politiska rapporten uttrycker en mer pessimistisk syn på omvärldssituationen. Samtliga fyra kongressrapporter mellan år 2002 och 2017 slog fast att Kina befann sig i “en viktig period av strategiska möjligheter”.[59] Under denna period gynnades Kinas utveckling av ökad globalisering och ekonomisk integrering med omvärlden. Vid partikongressen 2017 tillades att Kina ”fortsatt befinner sig” i en period av strategiska möjligheter, men att ”utmaningarna är allvarliga”.[60] I kongressrapporten 2022 är formuleringen än mer dyster: “[Kinas] utveckling har gått in i en period då strategiska möjligheter, risker och utmaningar samexisterar, och osäkerheter och oförutsägbara faktorer ökar”.[61] Rapporten bekräftar därmed att Kinas officiella omvärldsanalys genomgått en större förändring sedan 2017.[62]

Tonen i Taiwanfrågan är hårdare jämfört med tidigare kongressrapporter. Bland annat fastslås att Kina “aldrig kan lova att utesluta våldsanvändning” för att uppnå “återförening”. Denna formulering upprepar Kinas officiella hållning som exempelvis presenterats i dess vitböcker om Taiwan.[63] Att den nu nämns i detta sammanhang är dock en markering, och ska förstås i ljuset av oroligheterna kring Taiwansundet i augusti i år.[64] Även de nya partistadgarna innehåller en hårdare markering mot Taiwan. Stadgarna lovar att “resolut motarbeta och stävja Taiwans självständighetsrörelse”. I 2017 års version nämndes Taiwan enbart i termer av att stärka sammanhållningen mellan Fastlandskina och de “taiwanesiska landsmännen”.[65]

Rapporten tar även upp Kinas tre globala projekt Sidenvägsinitiativet (BRI, 一带一路), det globala säkerhetsinitiativet (GSI, 全球安全倡议) och det globala utvecklingsinitiativet (GDI, 全球发展倡议). Det framhålls att BRI har ”välkomnats av det internationella samfundet som en allmän nytta och samarbetsplattform”.[66] BRI beskrivs som redan etablerat, till skillnad från i rapporten 2017 där det uppgavs att Kina genom initiativet skulle ”bygga en ny plattform för internationellt samarbete”.[67] BRI nämns endast två gånger i den nya rapporten, jämfört med fem omnämnanden 2017. Detta kan vara ett uttryck för att BRI har stött på ekonomiska motgångar och politiskt motstånd från omvärlden. KKP tycks inte vara redo att överge initiativet – som vid den 19:e partikongressen skrevs in i partiets stadgar[68] – men verkar inte heller vilja överdriva dess betydelse. Inför kongressen spekulerades det om att BRI skulle tonas ned och mer fokus läggas på de nyare satsningarna GDI och GSI. Dessa tas dock upp endast en gång var, i termer av att Kina föreslagit dessa initiativ och är villigt att arbeta med det internationella samfundet för att implementera dem.[69] Den relativt försiktiga beskrivningen tyder på att det ännu är osäkert vilken roll GSI och GDI ska spela för Kinas utrikespolitik framgent.

Nollcovidpolitiken ligger fast

Kina har utmärkt sig globalt för sin så kallade dynamiska nollcovidpolitik (动态清零), som innebär en strikt nolltolerans mot smittspridning. Myndigheterna har satsat omfattande resurser på testning, smittspårning, karantän och nedstängningar.[70] Bland utländska bedömare fanns tidigare en förhoppning om att denna nolltolerans skulle överges när partikongressen var över och Xi säkrat sin tredje mandatperiod.[71] Under tiden innan kongressen mattades dock dessa förväntningar av, då det kom signaler från officiellt håll om att stå fast vid den utstakade politiken.

Covid-19-pandemin nämns bara på tre ställen i den politiska rapporten. De första två handlar om hur framgångsrik Kinas nollcovidpolitik varit.[72] Det konstateras att Kina valt en strategi som ”sätter folket och deras liv främst” och att landet har lanserat ett ”folkets krig” mot smittspridningen.[73] Det tredje omnämnandet finns i ett avsnitt som behandlar ”diplomati med kinesiska särdrag” och beskriver hur Kina ”aktivt engagerat sig i internationellt samarbete för att bekämpa covid-19”.[74]

Det sägs inget i rapporten om det fortsatta ödet för nollcovidpolitiken, men de positiva ordalag i vilka den nämns kan vara en signal om att Xi inte planerar att överge politiken i närtid. Att själva pandemin nämns på så få ställen i rapporten kan tyda på att frågan ses vara av begränsad vikt i det femårsperspektiv som anläggs. Det kan också betyda att partiet inte vill binda sig alltför nära nolltoleranspolitiken utan i stället skapa utrymme för en kursändring under åren framöver.

Strikt kontroll av narrativet runt kongressen

Upptakten till kongressen präglades på kinesiska sociala medier av en stegrad frustration kopplad till nolltoleranspolitiken mot covid-19. Missnöjet har bland annat gällt nya nedstängningar och ökade svårigheter att resa under den kinesiska nationaldagsledigheten i början av oktober.[75] Kritik mot politiken orsakades också av att 27 människor omkom i en busskrasch medan de transporterades till ett karantänscenter den 18 september.[76] Även en viral, men nu censurerad, video på en 16-årig flicka som dog på ett karantänscenter den 19 oktober till följd av att hon inte fick vård i tid har gett upphov till ilska.[77] I vissa fall manifesterades även missnöjet off-line. Den 13 oktober hängde en man upp två banderoller på en vägbro i Pekings universitetsområde som fördömde Xi Jinping och den rådande covidpolitiken. Aktionen föranledde omfattande censur och användare som spred bilder blev permanent avstängda från den sociala medieplattformen WeChat.[78]

I syfte att stävja missnöje har kinesiska myndigheter använt media och sociala medier för att sprida positiva nyheter om kongressen och säkerställa att enbart partiets föredragna narrativ ges utrymme. Detta har skett genom en strikt censur av nyheter, begränsningar vid delning och publicering av inlägg och kommentarer samt genom att överdriva hur mycket vissa hashtaggar har lästs. En granskning från Wall Street Journal under veckorna innan kongressen fann vidare att sökordet ”Xi Jinping”, likt namnen på andra politiska ledare, antingen var helt censurerade eller att enbart kommentarer från officiella organ innehållande dessa namn var synliga.[79]

Att betona positiva nyheter är en grundbult i KKP:s propaganda.[80] Ett exempel är påkostade videor som spritts innan kongressen. Xi framställs i dessa videor som en förstående ledare som bryr sig om unga, äldre, underprivilegierade och etniska minoritetsgrupper.[81] En video visar upp några av Xis resor runtom Kina sedan 2012. Vart han än åker möts han av applåder, tårar och ett hjärtligt mottagande, och han uttrycker bland annat att ”Jag kommer att arbeta osjälviskt och leva upp till folkets förväntningar”.[82] I detta sammanhang framställs Xi som en trygg motpol till den osäkra, turbulenta och fientliga omvärld som beskrivs i kongressrapporten.

Det är svårt att göra antaganden om hur utfallet av partikongressen mottagits av den kinesiska befolkningen. Under kongressens första dagar cirkulerade slagord från den politiska rapporten på sociala medier. Vissa hashtaggar hade hundratals miljoner visningar, men trots det ekade kommentarsfälten tomma.[83] Likväl har det varit möjligt att upptäcka tecken på oro för Xis maktkonsolidering. Det förekommer rapporter om att användare på sociala medier delade en tidigare uppmärksammad artikel om politisk depression, först publicerad i mars 2022, med kommentaren ”det är så här många av oss känner”. Ett annat exempel beskriver hur vissa användare delade inlägg om ”frostfall”, en veckolång period i den kinesiska månkalendern som markerar slutet på hösten. ”Vintern kommer”, skrev några, och verkade inte enbart hänvisa till sjunkande temperaturer.[84]

 

Referenser

[1] Wu, Guoguang: The Role of the Party Congress. Routledge Handbook of the Chinese Communist Party, Willy, W (red.). Routledge, 2020 s.99; Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China: 20th National Congress of Communist Party of China opens in Beijing, Xi Jinping delivers report to Congress on behalf of 19th CPC Central Committee. 2022-10-16. https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202210/t20221018_10785042.html

[2] 中央人民政府 (Central Government): 中华人民共和国宪法 (Folkrepubliken Kinas konstitution). 2018-03-22.

 http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318.htm

[3] Wu, s. 93

[4] Jia, Yu: A Guide to the Chinese Communist Party’s National Congress. Chatham House. 2022-09-21. https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2022-08/guide-chinese-communist-partys-national-congress

[5] Wu, s.97

[6] Heilmann, S & Shih, L: The Chinese Communist Party and State Institutions. China’s Political System. Heilmann, S (red.). Rowman & Littlefield Publishers, 2016 s.62; Jia, Yu.

[7] 新华网 (Xinhua wang) 中国共产党章程 (Kinas kommunistiska partis stadgar) 2022-10- 26. http://cpc.people.com.cn/20th/n1/2022/1026/c448334-32552477.html ; Lawrence, S & Lee, M: China’s Political System in Charts: A Snapshot Before the 20th Party Congress. Congressional Research Service. 2021-11-24. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46977

[8] Kinas kommunistiska partis stadgar; Heilmann, S & Shih, L. s.64.

[9] Qin, Jie, Zhou, Shengwen, Zhang, Qudong, Liu, Hua, Xu, Yang & Lin, Hui: 擎习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜——中国共产党第十九次全国代表大会巡礼 (Holding High the Great Banner of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era- the 19th National Congress of the Communist Party of China),新华网 (Xinhua wang). 2017-10-24.  http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/24/c_1121850646.htm

[10] Godwin, P & Miller, A: China Strategic Perspectives, no. 6. National Defense University. 2013. s.30. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a584671.pdf

[11] Heath, T: What Does China Want? Discerning the PRC’s National Strategy. Asian Security, vol. 8 no. 1, 2012. s. 54-77.

[12] 新华网 (Xinhua wang): 中国共产党第二十届中央委员会委员名单 (Lista över medlemmar i Kinas kommunistiska partis 20:e centralkommitté). 2022-10-22. http://cpc.people.com.cn/20th/n1/2022/1022/c448334-32549631.html

[13] China Xinhua News: Xinhuanet reporter Liu Jiawen has learned that Hu Jintao insisted on attending the closing session of the Party's 20th National Congress, despite the fact that he has been taking time to recuperate recently. 2022-10-22. https://twitter.com/XHNews/status/1583829797297598465?ref_src=twsrc%5Etfw

[14] 新华网 (Xinhua wang): 中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议公报 (Kommuniké från den första plenarsessionen för Kinas kommunistiska partis 20:e centralkommitté). 2022-10-23. http://www.news.cn/politics/cpc20/2022-10/23/c_1129075992.htm 

[15] Lista över medlemmar i Kinas kommunistiska partis 20:e centralkommitté. 

[16] Reuters: Chinese premier Li confirms he will step down next March. 2022-03-11. https://www.reuters.com/world/china/chinese-premier-li-confirms-he-will-step-down-next-march-2022-03-11/

[17] Zeng, J: Institutionalization of the authoritarian leadership in China: a power succession system with Chinese characteristics?  Contemporary Politics vol. 20 no. 3, 2014. s. 294–314.

[18] National Committee on U.S.-China Relations: Beyond Surprises: Evaluating China’s Post-20th Party Congress Leadership Lineup. 2022-10-27. https://www.youtube.com/watch?v=3wXqUl6tzI8

[19] Normbunden successionspolitik anses ha bidragit till KKP:s “resiliens,” se Nathan, A: Authoritarian Resilience. Journal of Democracy vol. 14 no. 1, 2003. s. 6-17.

[20] 中央人民政府 (Central Government): 中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议 (Förslag från Kinas kommunistiska partis centralkommittén om ändring av delar av konstitutionen). 2018-02-25. http://www.gov.cn/xinwen/2018-02/25/content_5268679.htm

[21] Li, Cheng & Xu, L: Elite promotion under Xi Jinping: Hardship experience makes better leaders. Brookings. 2017-04-27.  https://www.brookings.edu/opinions/elite-promotion-under-xi-jinping-hardship-experience-makes-better-leaders/

[22] Se till exempel Nakazawa, K: Xi dispatches Fujian aides to polish up “guns and swords”. Nikkei Asia. 2022-07-22.  https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/China-up-close/Analysis-Xi-dispatches-Fujian-aides-to-polish-up-guns-and-swords

[23] Bell, D: The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy. Princeton University Press. 2015.

[24] 新华网 (Xinhua wang): 习近平同志简历 (Kamrat Xi Jinpings CV). 2017-10-25. http://www.xinhuanet.com//politics/leaders/2017-10/25/c_1121856289.htm

[25] 新华网 (Xinhua wang): 李强同志简历 (Kamat Li Qiangs CV). 2022-10-23. http://www.gov.cn/guoqing/2022-10/23/content_5721020.htm 

[26] 新华网 (Xinhua wang): 赵乐际同志简历 (Kamrat Zhao Lejis CV). 2017-10-25. http://www.xinhuanet.com//politics/leaders/2017-10/25/c_1121856321.htm

[27] Gao, C: Is Wang Huning Trying to Hide His Light? China’s new ideology czar Wang Huning has been up to his ears in media exposure. The Diplomat. 2017-12-05. https://thediplomat.com/2017/12/is-wang-huning-trying-to-hide-his-light/

[28] 新华网 (Xinhua wang): 王沪宁同志简历 (Kamrat Wang Hunings CV). 2022-10-23. http://www.gov.cn/guoqing/2022-10/23/content_5721022.htm

[29] 新华网 (Xinhua wang) 蔡奇同志简历 (Kamrat Caiqis CV). 2022-10-23. http://www.gov.cn/guoqing/2022-10/23/content_5721023.htm

[30] 新华网 (Xinhua wang): 丁薛祥同志简历 (Kamrat Ding Xuexiangs CV). 2022-10-23. http://www.gov.cn/guoqing/2022-10/23/content_5721024.htm

[31] 新华网 (Xinhua wang): 李希同志简历 (Kamrat Li Xis CV). 2022-10-23. http://www.gov.cn/guoqing/2022-10/23/content_5721025.htm

[32] Li, Cheng: Candidates for China’s 20th Politburo Standing Committee and Politburo: Li Xi 李希. Brookings. 2022-10-16. https://www.brookings.edu/interactives/candidates-for-chinas-20th-politburo-standing-committee-and-politburo/

[33] 中央人民政府 (Central Government): 中国共产党第二十次全国代表大会关于《中国共产党章程(修正案)》的决议 (Resolution från Kinas kommunistiska partis 20:e nationella kongress för ändringar i Kinas kommunistiska partis stadgar). 2022-10-22. http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/22/content_5720928.htm

[34] Kinas kommunistiska partis stadgar.

[35] Kinas kommunistiska partis stadgar.

[36] 全国人民代表大会 (National People’s Congress): 全过程人民民主的新时代画卷 (En ny era av genomgripande folkdemokrati). 2021-10-09. http://www.npc.gov.cn/npc/kgfb/202110/13896600d0a44a828de770f086c0abde.shtml

[37] 新华网 (Xinhua wang) 开启新征程 -谱写新史诗 (Börja en ny resa - skriva ett nytt epos) 2018-01-01.  http://www.chinanews.com.cn/gn/2018/01-01/8413704.shtml

[38] Reuters: Factbox: History of China's Communist Party Congress. 2017-10-11. https://www.reuters.com/article/us-china-congress-history-factbox-idUSKBN1CF35B

[39] Hu, Angang: China’s Road and China’s Dream: An Analysis of the Chinese Political Decision-Making Process Through the National Party Congress. Springer, 2018. s. 56.

[40] Fewsmith, J: The Sixteenth National Party Congress: The Succession that Didn’t Happen. The China Quarterly, no. 173. 2003. s. 8-14

[41] Callahan, W: Who is Xi Jinping, and Where Will He Lead China? CETRI. 2012-11-08.  https://www.cetri.be/Who-is-Xi-Jinping-and-where-will?lang=fr

[42] Buckley, C: China Enshrines ‘Xi Jinping Thought,’ Elevating Leader to Mao-Like Status. The New York Times. 2017-10-24.  https://www.nytimes.com/2017/10/24/world/asia/china-xi-jinping-communist-party.html

[43]  新华网(Xinhua wang) 在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 (Generalsekreterarens rapport till den 20:e partikongressen) http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm, s.3.

[44] Se bl.a. Mullen, A: What is China’s common-prosperity strategy that calls for an even distribution of wealth? South China Morning Post. 2021-08-26. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3146271/what-chinas-common-prosperity-strategy-calls-even?module=hard_link&pgtype=article

[45] 人民网 (Renmin wang): 邓小平: 让一部分人先富起来 (Deng Xiaoping: Låt vissa människor bli rika först). http://cpc.people.com.cn/GB/34136/2569304.html

[46] Generalsekreterarens rapport till den 20:e partikongressen, s. 23

[47] Tang, F & Wang, O: China’s Xi Jinping sends ‘warning signal’ to the wealthy as he opens new front in ‘common prosperity’ push. South China Morning Post. 2022-10-20. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3196510/chinas-xi-jinping-sends-warning-signal-wealthy-he-opens-new-front-common-prosperity-push

[48] Chang, C: The End of China’s Runaway Growth. The China Project. 2021-10-04.  https://thechinaproject.com/2021/10/04/the-end-of-chinas-runaway-growth/

[49] Cappelin B. Kinas industripolitik: nulägesbild, riktningen framöver och konsekvenser för Sverige. Nationellt kunskapscentrum om Kina. 2022-08-25. https://kinacentrum.se/publikationer/kinas-industripolitik-nulagesbild-riktningen-framover-och-konsekvenser-for-sverige/

[50] Ibid, s.16

[51] Xinhua: Full text of resolution on Party Constitution amendment. 2022-10-22. https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/22/WS6353df4ca310fd2b29e7df8a.html

[52] Se exempelvis rapporten från den senaste centrala ekonomiska arbetskonferensen i december 2021. I engelsk och kinesisk version hos CSIS Interpret China: Central Economic Work Conference Held; Xi Jinping and Li Keqiang Give Important Speeches. 2021-12-10. https://interpret.csis.org/translations/central-economic-work-conference-held-xi-jinping-and-li-keqiang-give-important-speeches/

[53] Generalsekreterarens rapport till den 20:e partikongressen, s.12

[54] Ibid, s. 17

[55] Ibid, s.5

[56] Linxu, Li: China Ranks No.1 in the Full-time Equivalent of R&D Personnel: Report. Science and Technology Daily. 2021-09-09. http://m.stdaily.com/English/WorldNews/2021-09/09/content_1218616.shtml

[57] Generalsekreterarens rapport till den 20:e partikongressen, s.5

[58] Ibid.

[59] Hänvisning till tidigare partikongress rapporter mellan åren 2002 och 2017.

[60] 新华网(Xinhua wang) 在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 (Generalsekreterarens rapport till den 19:e partikongressen), s.1 http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm  

[61] Generalsekreterarens rapport till den 20:e partikongressen, s.13.

[62] Doshi, R: The long game: China’s grand strategy to displace American order. Oxford University Press, 2021.

[63] 国务院新闻办公室 (State Council Information Office): 台湾问题与新时代中国统一事业 (Taiwanfrågan och Kinas enande i den nya eran). 2022-08-10; 国务院新闻办公室 (State Council Information Office): 一个中国的原则与台湾问题 (Ett Kina-principen och Taiwanfrågan). 2000-02-01. http://www.gwytb.gov.cn/zt/zylszl/baipishu/201101/t20110118_1700148.htm 

[64] Shih, T & Staffas Edström, E: Den fjärde Taiwankrisen: tidslinje och konsekvenser. Nationellt kunskapscentrum om Kina, Commentary, no. 3, 2022.

[65] 中央人民政府 (Central Government):中国共产党章程 (Kinas kommunistiska partis stadgar). 2017-10-24. https://www.12371.cn/special/zggcdzc/zggcdzcqw/  

[66] Generalsekreterarens rapport till den 20:e partikongressen, s. 5.

[67] Generalsekreterarens rapport till den 19:e partikongressen, s.54

[68] Kinas kommunistiska partis stadgar från 2017

[69] Generalsekreterarens rapport till den 20:e partikongressen, s. 31.

[70] Cappelin, B: Omikronvarianten utmanar Kinas nolltolerans mot covid-19. Nationellt kunskapscentrum om Kina. 2022-04-26. https://kinacentrum.se/publikationer/omikronvarianten-utmanar-kinas-nolltolerans-mot-covid-19/

[71] White, E: China waits on ‘miracle’ to end zero-Covid policy China plans to continue "zero-COVID" policy until next spring. Financial Times. 2022-09-01. https://www.ft.com/content/09f43ab0-74b9-4237-9080-a12986db87c8

[72] Generalsekreterarens rapport till den 20:e partikongressen, s.2.

[73] Ibid.

[74] Ibid, s.7.

[75] Koetse, M: Getting ‘Pop-Upped’: The Most Hated Pop-Up Notification in China Right Now. What’s on Weibo. 2022-10-10. https://www.whatsonweibo.com/getting-pop-upped-the-most-hated-pop-up-notification-in-china-right-now/

[76] Xiong, Y, Gan, N & Wang, P: China’s quarantine bus crash kills 27 people, sparks anger against zero-Covid policy. CNN. 2022-09-20. https://edition.cnn.com/2022/09/18/asia/china-guizhou-quarantine-bus-intl/index.html.

[77] Davidson, H: Reports of teenager dying in Covid quarantine cause outcry in China. The Guardian. 2022-10-09. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/19/reports-teenager-dying-covid-quarantine-outcry-china

[78] Boyd, A: Beijing bridge protests scraped from web as censorship tightens before party congress. China Digital Times. 2022-10-13. https://chinadigitaltimes.net/2022/10/beijing-bridge-protest-scraped-from-web-as-censorship-tightens-before-party-congress/

[79] Liza, L: Do Chinese People Like Xi Jinping? You Won’t Find an Easy Answer Online. The Wall Street Journal. 2022-10-14. https://www.wsj.com/articles/what-do-chinese-people-think-of-xi-jinping-its-very-hard-to-tell-11665664627

[80] Bandurski, D: Emphasizing positive news 正面报导为主. China Media Project. 2007-https://chinamediaproject.org/2007/07/05/emphasizing-positive-news-%e6%ad%a3%e9%9d%a2%e6%8a%a5%e5%af%bc%e4%b8%ba%e4%b8%bb/. 5 juli 2007.

[81] China Matters. Together With the People. Youtube. 2022-10-13. https://www.youtube.com/watch?v=RvILN8McRDY.

[82] 环球时报 (Global Times). 我将无我,不负人民 (Jag skall arbeta osjälviskt och leva upp till folkets förväntningar) . Weibo. 2022-10-14. https://weibo.com/1974576991/MaeAZD59J?refer_flag=1001030103.

[83] Koetse, M: 20th Party Congress: Xi Jinping’s Speech in Five Trending Hashtags. What’s on Weibo. 2022-10-16. https://www.whatsonweibo.com/20th-party-congress-xi-jinpings-speech-in-five-trending-hashtags/.

[84] Kubota, Y: Behind the Great Firewall, Murmurs of Discontent Appear Over Xi Jinping. The Wall Street Journal. 2022-10-23. https://www.wsj.com/livecoverage/china-xi-jinping-communist-party-congress/card/behind-the-great-firewall-murmurs-of-discontent-appear-over-xi-s-new-term-ezMgYkG72w7oM343AxCf.

Om författarna

Processed with VSCO with m5 preset
Tommy Shih

Tommy är docent på Lunds universitet och har en doktorsexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

McKenzie Linden
McKenzie Linden

McKenzie har en masterexamen i Kinastudier från Lunds universitet och en masterexamen i kinesisk filosofi från Fudan-universitetet i Shanghai. 

Denis Korneev
Denis Korneev

Denis har en kandidatexamen i Asien- och Afrikastudier och Statsvetenskap med inriktning mot Kina från Moskvas Statsuniversitet och är i slutet av sin Mastersutbildning inom Asienstudier och Statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Relaterade publikationer