Start / Kontaktytor

Resurser

På denna sida presenteras resurser och verktyg för att sprida kunskap om frågor som rör Kina.

Kontaktytor mellan Sverige och Kina

Sverigekartan utgör den första geografiska kartläggningen av svenska kontakter med Kina. Syftet med kartläggningen är att fördjupa förståelsen av Sveriges kontakter med Kina och hur de varierar över landet. 

 
Kartläggningen omfattar: (1) antal anställda på företag förvärvade av kinesiska majoritetsägare (2) subnationella samarbeten och (3) forskningssamarbeten.  

Antal anställda på företag förvärvade av kinesiska majoritetsägare
Subnationella samarbeten
Forskningssamarbeten

Antal anställda på företag förvärvade av kinesiska majoritetsägare i Sverige  

Kartan visar antalet anställda på företag förvärvade av kinesiska majoritetsägare i Sverige. Kinesiskt ägande definieras utifrån ägarens medborgarskap och täcker även in huvudmän från Hongkong. Statistiken inkluderar inte anställda bolag vars omsättning år 2021 var mindre än tio miljoner kronor. Informationen kartan är baserad på Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) kartläggning av kinesiska bolagsförvärv i Sverige som publicerades 2023, samt NKK:s egen datainsamling* som genomfördes mellan 2022 och 2024.  

Det bör noteras att uppgifterna kartan inte ger en fullständig bild; bland de kinesiska bolagsförvärven som ingår i FOI:s data kontaktade vi samtliga 32 företag som uppfyllde de ovannämnda kriterierna. 13 av dessa företag avböjde att meddela uppgifter om antal anställda eller återkopplade inte alls. Kartan inkluderar därför data om 19 företag. I kommuner där det totalt finns fler än 200 anställda på företag förvärvade av kinesiska majoritetsägare förtecknas de företag som år 2021 hade högst omsättning. Dessa benämns ”större företag”. 

*Vi tackar också NKK:s tidigare praktikant Denis Korneev för hjälp med datainsamlingen.

 • Geografisk fördelning av antal anställda på företag förvärvade av kinesiska majoritetsägare
 • Norra Sverige: 50
 • Västra Sverige: 24 552
 • Östra Sverige: 440 
 • Södra Sverige: 3341

Senast uppdaterat: 2024-04-10

Subnationella samarbeten mellan Sverige och Kina  

Subnationella samarbeten omfattar skriftliga avtal om samarbete mellan svenska kommuner, regioner och länsstyrelser* och deras kinesiska motparter. Vår kartläggning innefattar både vänortssamarbeten och så kallade kommunala partnerskap.  

Samarbetena är kodade efter aktivitetsstatus. Aktiva samarbeten innebär att det finns ett gällande avtal. Inom denna kategori är dock en majoritet av samarbetena vilande, eftersom det för närvarande inte finns någon pågående aktivitet inom ramarna för dem. Pausade samarbeten syftar på att åtminstone en av parterna har beslutat om ett tillfälligt avbrott i samarbetet. Till skillnad från avslutade samarbeten kan pausade samarbeten återaktiveras. Som kartan visar har majoriteten av svenska samarbeten med Kina avslutats eller pausats sedan 2017. Läs mer om Sveriges subnationella samarbeten med Kina här.   

Informationen på kartan är baserad på NKK:s löpande omvärldsbevakning och uppdaterades senast 2023.   

*Länsstyrelsers samarbetsavtal med kinesiska motparter, vilka ibland benämns som vänlän, har kodats som vänortssamarbeten. Länsstyrelser ansvarar för statlig förvaltning, och deras internationella samarbeten kan därför i strikt mening inte benämnas som ”subnationella”. Vi inkluderar dock dessa samarbeten då de speglar de bredare kontakterna mellan Sverige och Kina på regional nivå.

 • Status:
 • Aktivt
 • Pausat
 • Avslutat
 • Totalt antal subnationella samarbeten (aktiva, pausade och avslutade)
 • Kommun: 41 st
 • Region: 8 st
 • Länsstyrelse: 8 st

Senast uppdaterat: 2024-04-10

Forskningssamarbeten mellan svenska och kinesiska lärosäten 

Kartan visar antalet vetenskapliga publikationer från svenska lärosäten skrivna tillsammans med forskare vid kinesiska lärosäten mellan 2017 och 2021. Statistiken inkluderar enbart bilaterala sampublikationer och exkluderar därmed artiklar som också är sampublicerade med forskare vid lärosäten utanför Sverige och Kina.  Statistiken är hämtad från rapporten ”Swedish-Chinese Research Collaborations: Patterns and Approaches” som publicerades av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) 2023.  

 • Geografisk fördelning av antalet forskningssamarbeten mellan svenska och kinesiska lärosäten
 • Norra Sverige: 619
 • Västra Sverige: 1055
 • Östra Sverige: 4557
 • Södra Sverige: 983

Senast uppdaterat: 2024-04-10

Frågor och svar

Varför kartlägger NKK kontaktytor mellan Sverige och Kina?

Genom att kartlägga kontakter mellan Sverige och Kina vill vi fördjupa förståelsen av ländernas bredare kontakter och vilka regionala variationer som finns i Sverige.  

Hur ofta uppdateras kartan?

Vi planerar att uppdatera kartan en gång per år. 

Hur har informationen samlats in?

Informationen i kartan kommer från publicerade rapporter, lärosätens och företags hemsidor, samt från mejlkonversationer och samtal med personer i offentlig och privat sektor. Mer information om datainsamlingen anges vid respektive karta.

Varför kartlägger NKK just dessa tre kontaktytor (antal anställda vid kinesiska företagsförvärv i Sverige, subnationella samarbeten, och forskningssamarbeten)?

Dessa tre områden är relevanta exempel ekonomiska, politiska och akademiska kontakter mellan Sverige och Kina. Utöver dessa tre kontaktytor finns en mängd andra tänkbara indikatorer på utbyten mellan Sverige och Kina som för närvarande inte inkluderas. Kartan ger således inte en uttömmande bild av kontaktytorna mellan länderna 

Vi som arbetat med kartan

Ta del av våra rapporter